Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 379, strona 1/38

Raport bieżący nr 21/2018

Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta

21/08/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2018 roku dwustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 8 sierpnia 2018) do umów z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Raport bieżący nr 20/2018

Uzupełnienie raportów rocznych za rok obrotowy 2017/2018 o informacje nt. ocen Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

10/08/2018
W uzupełnieniu raportów rocznych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu sporządzone w dniu 10 sierpnia 2018 roku informacje nt. ocen Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczących sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Raport bieżący nr 19/2018

Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów kwartalnych w roku obrotowym 2018/2019

10/08/2018
Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje, iż w roku obrotowym 2018/2019 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2018/2019 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową.

Raport bieżący 18/2018

Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

07/08/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku dwustronnie podpisanego egzemplarza aneksu (opatrzonego datą 03.08.2018) do umowy z Bank Zachodni WBK S.A.: Aneksu do umowy o limit na gwarancje zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2017 - raport roczny jednostkowy

2017 - raport roczny skonsolidowany

Raport bieżący nr 17/2018

26/07/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 26 lipca 2018 roku umowy przyrzeczonej, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 25 czerwca 2018 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Raport bieżący nr 16/2018/K

Uzupełnienie informacji nt. skutków jednorazowych zdarzeń i operacji księgowych oraz wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018

19/07/2018
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent, Spółka) informuje, że w opublikowanym raporcie bieżącym nr 16/2018 w wyniku błędu edytorskiego we fragmencie dotyczącym wstępnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, gdzie w nawiasie przedstawiono dane za rok obrotowy 2016/2017, nie podano wyniku brutto.

Raport bieżący nr 16/2018

Informacja nt. skutków jednorazowych zdarzeń i operacji księgowych oraz wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018

18/07/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, w którym Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informował m.in. o konieczności ujęcia skutków Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), a także następujących po niej umów wykonawczych, w sprawozdaniu finansowym kończącym rok obrachunkowy 2017/2018 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 roku dokonano zakończenia prac związanych z ujęciem w księgach Emitenta, jak również w sprawozdaniach finansowych spółek należących do Grupy Komputronik, zmian wyceny wartości godziwej określonych aktywów finansowych za rok obrachunkowy 2017/2018 dotyczących Ugody oraz opisanych powyżej umów, co pozwoliło na ustalenie wstępnych wyników jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2017/2018, które w sposób istotny różnią się od wyników finansowych prezentowanych za poprzednie okresy sprawozdawcze.

Raport bieżący nr 15/2018

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

12/07/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 13/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego
i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 18 lipca 2018 r. na dzień 30 lipca 2018 r. Zmiana terminu podyktowana jest koniecznością ujęcia skutków umów wykonawczych do Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której Emitent informował w RB 48/2017) w sprawozdaniach finansowych spółek należących do Grupy Komputronik, a następnie wyceny wartości godziwej wspomnianych wyżej aktywów finansowych w sprawozdaniu jednostkowym Komputronik SA oraz sprawozdaniu skonsolidowanym.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.