Raport bieżący 43/2014

2014/09/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 01 września 2014 opatrzonego datą 28 sierpnia 2014 roku aneksu do umowy zawartej pomiędzy Activa S.A. podmiotem zależnym, w którym Emitent posiada 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A., przedmiotem której jest udzielenie Activa S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 41/2014

2014/08/27

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 26 sierpnia 2014 drugostronnie podpisanego egzemplarza zawartej z datą 18 sierpnia 2014 roku umowy między Komputronik Biznes Sp. z o.o. podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów, a Bankiem Millennium S.A., przedmiotem której jest udzielenie limitu na factoring standardowy niepełny w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 40/2014

2014/08/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację stanowiącą aktualizację raportu bieżącego nr 36/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 39/2014

2014/08/21

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2014 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 37/2014

2014/08/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez ZWZA w dniu 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 38/2014

2014/08/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2014

2014/08/08

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację uzyskaną dziś od pełnomocnika Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółki zależnej od Emitenta, o wydaniu w dniu 25 lipca 2014 r. postanowienia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zamknięciu rozprawy w sprawie z powództwa Contanisimo Limited (spółka zależna wobec Emitenta) przeciwko Clean & Carbon Energy SA (dalej „CCE”)   Czytaj więcej »