Raport bieżący 24/2016

2016/11/02

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”). W załączeniu treść   Czytaj więcej »

Raport bieżący 22/2016

2016/10/28

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 27 października drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 14.10.2016 oraz 26.10.2016) do umów z mBank S.A., których stroną jest Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. (podmioty, z Grupy Kapitałowej Emitenta).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 23/2016

2016/10/28

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”). W załączeniu treść   Czytaj więcej »

Raport bieżący 21/2016

2016/10/24

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”). W załączeniu treść   Czytaj więcej »

Raport bieżący 19/2016

2016/10/19

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę Nr 1064/2016, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KOMPUTRONIK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:   Czytaj więcej »

Raport bieżący 20/2016

2016/10/19

Zarząd Komputronik S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 14.10.2016 roku komunikatu informującego, że w dniu 18 października 2016 r. w KDPW nastąpi rejestracja 221.625 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) papierów wartościowych spółki KOMPUTRONIK S.A., oznaczonych kodem ISIN „PLKMPTR00012”.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 18/2016

2016/10/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »