Raport bieżący nr 06/2014

2014/01/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że otrzymał informację od pełnomocnika o zawiązaniu spółki Komputronik GmbH z siedzibą w Berlinie o kapitale zakładowym 25 tys. euro opłaconym w połowie. Jedynym udziałowcem spółki jest Komputronik SA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 02/2014

2014/01/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje związane z ogłoszeniem przez sąd upadłości z możliwością zawarcia układu Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. SKA z siedzibą w Koszewku, podmiotu, który jest istotnym dłużnikiem Contanisimo Limited, spółki zależnej Emitenta, w związku z brakiem otrzymania zapłaty za sprzedaż papierów wartościowych spółki publicznej we wrześniu 2011 roku, zwanej dalej („Dłużnikiem”).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 03/2014

2014/01/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie stwierdzenia prawomocności korzystnego dla Emitenta wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu uchylającego wyrok tzw. sądu Eurolegis z dnia 21 czerwca 2012 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 05/2014

2014/01/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 17 stycznia 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Komputronik Signum sp. z o.o. o kwotę 100.000,00 zł.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2014

2014/01/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 59/2013

2013/12/19

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu wczorajszym podjęta została uchwała Zarządu, jak również dokonano podpisania szeregu umów wykonawczych, dotyczących przeniesienia znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Komputronik SA oraz udzielonych praw ochronnych tj.: „Komputronik”, „Komputronik Infinity”, „Komputronik Pro”, Komputronik Sensilo”, „Komputronik Pro Server”, „Komputronik Biznes” („Znaki Towarowe”) do spółki celowej Komputronik Signum sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 58/2013

2013/12/18

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, informuje, że Rada Nadzorcza działając na mocy upoważnienia wskazanego w uchwale nr 23 ZWZA z dnia 11 września 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uwzględniającego zmiany wprowadzone przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. w zakresie treści § 7 i § 15 Statutu Emitenta, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu   Czytaj więcej »