Raport bieżący nr 50/2008

2008/10/02

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02 września b.r. dokonała wyboru biegłego rewidenta z którym ma zostać podpisana umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 49/2008

2008/08/14

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2008 r. podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną – Karen Notebook S.A. Na podstawie ww. umowy Komputronik S.A. uzyska kwotę 15 mln PLN z datą płatności do dnia 31.12.2008 r. Oprocentowanie pożyczki zostało oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych i jest pomniejszone o marżę 0,2 p.p. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 48/2008

2008/08/14

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (spółka w 100% zależna od Komputronik S.A.) o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z datą 09 lipca b.r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 47/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o rejestracji przez Sąd w Ostrawie w Republice Czeskiej w dniu 01 lipca b.r. spółki zależnej - K24 International s.r.o.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 46/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o objęciu przez nią 17.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena emisyjna w ofercie publicznej ww. akcji wynosiła 1,00 zł. i była równa wartości nominalnej tych akcji. Łączna wartość przedmiotowej transakcji wyniosła 17.550.000 zł.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 44/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. z uwagi na zaistniałe, oczywiste pomyłki pisarskie oraz redakcyjne - koryguje treść jednostkowego raportu okresowego za 2007 r. (sprawozdanie finansowe za 2007 r.).   Czytaj więcej »