2018/H1 – Raport półroczny

2018/12/18

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Komputronik SA Financial Statement as at 30.09.2018 Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 30.09.2018   Czytaj więcej »

2017 – raport roczny skonsolidowany

2018/08/01

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Informacja Zarządu Komputronik S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 30 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »