2012/H1 Raport półroczny

2012/11/29

Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Komputronik I pół 2012 Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2012 Skonsolidowane Śródroczne_skrócone_SSF_KT 30 09 2012 raport audyt SSF 30.09.2012 raport audyt SF 30.09.2012   Czytaj więcej »

2012/Q1 – Raport kwartalny

2012/08/16

Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2012r. Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2012r.   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny jednostkowy

2012/06/15

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the financial statements   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny skonsolidowany

2012/06/15

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the consolidated financial statements   Czytaj więcej »

2011/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r.   Czytaj więcej »