Raport bieżący nr 41/2008

2008/06/20

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 r. udzielił poręczeń wekslowych całości zobowiązań, wynikających z niżej wymienionych umów, podpisanych przez spółkę zależną Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2008

2008/06/18

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 19 czerwca b.r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. stanowi dodatkowy załącznik do niniejszego raportu bieżącego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2007, wyznaczonego raportem bieżącym nr 5/2008 z dnia 23 stycznia b.r. Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 09 czerwca 2008 r.   Czytaj więcej »