Raport bieżący nr 29/2008

2008/05/06

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w miesiącu kwietniu b.r. Spółka osiągnęła jednostkowy przychód ze sprzedaży w wysokości 56.2 mln zł. (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów dwustu tysięcy złotych), wobec 27.9 mln zł. (słownie: dwudziestu siedmiu milionów dziewięćset tysięcy złotych) w analogicznym okresie 2007 r. Oznacza to dynamikę przychodów r/r na poziomie 201,6% (101,6% wzrostu).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 28/2008

2008/05/06

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zajściu zdarzenia prawnego, innego niż czynność prawna, w wyniku którego ten podmiot stał się posiadaczem akcji dających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2008

2008/05/05

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. zakończyła się subskrypcja 744.999 akcji serii D Spółki, oparta na zasadach opisanych w Warunkach Subskrypcji, opublikowanych raportem bieżącym nr 24/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r.
W związku z faktem, że do dnia 30 kwietnia 2008 roku, na podstawie zawartych umów objęcia akcji, należycie objęto i opłacono 744.999 akcji serii D Komputronik S.A., oferta Spółki doszła do skutku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2008

2008/04/29

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku procesu budowy księgi popytu ustalono cenę emisyjną Akcji Serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Nowej Emisji") w wysokości 33,00 zł. (słownie: trzydziestu trzech złotych). Zasady nabywania Akcji Nowej Emisji zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 24/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2008

2008/04/18

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Warunki Subskrypcji do 744.999 Akcji Serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2008 r.
Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego nr 16/2008 w dniu 10 marca 2008 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 23/2008

2008/04/18

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z nabyciem 52,4% akcji Karen Notebook S.A. na warunkach opisanych w raportach bieżących Emitenta: nr 10/2008, 11/2008 i nr 15/2008 oraz po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych przedstawionych w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Komputronik na lata: 2008-2009:   Czytaj więcej »