Raport bieżący nr 20/2007

2007/08/21

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie praw do akcji Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2007

2007/08/09

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Spółkę w dniu 07 sierpnia 2007 r. umów o przeniesienie akcji Komputronik Biznes S.A., stanowiących 100% głosów na WZA tej ostatniej.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2007

2007/08/09

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Obecnie kapitał zakładowy Komputronik S.A. wynosi 745.000,00 PLN, i dzieli się na 7.450.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, w tym:
- 6.000.000 akcji serii A,
- 1.450.000 akcji serii C.

Łączna liczba głosów na WZA Komputronik S.A. wynosi 7.450.000.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2007

2007/07/30

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy bezpośredniej współpracy z firmą Microsoft - Direct OEM Partner Contract.
Tym samym Komputronik S.A. znalazł się w elitarnym gronie sześciu największych polskich producentów komputerów, posiadających status Direct OEM Partner.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 lipca b.r. od Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. w związku z nabyciem praw do akcji Spółki:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 pkt f Statutu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lipca b.r. dokonała wyboru biegłego rewidenta, z którym ma zostać podpisana umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.
Wybranym biegłym jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, posiadającą stosowne uprawnienia, wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (nr ewidencyjny 238).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. - Pan Krzysztof Buczkowski, zawiadomił Spółkę o nabyciu przez osobę bliską, w dniu 09 lipca b.r. na rynku regulowanym 1.957 praw do akcji Komputronik S.A. po cenie 49,90 zł. za każde PDA.   Czytaj więcej »