Raport bieżący nr 16/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 lipca b.r. od Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. w związku z nabyciem praw do akcji Spółki:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 pkt f Statutu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lipca b.r. dokonała wyboru biegłego rewidenta, z którym ma zostać podpisana umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.
Wybranym biegłym jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, posiadającą stosowne uprawnienia, wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (nr ewidencyjny 238).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. - Pan Krzysztof Buczkowski, zawiadomił Spółkę o nabyciu przez osobę bliską, w dniu 09 lipca b.r. na rynku regulowanym 1.957 praw do akcji Komputronik S.A. po cenie 49,90 zł. za każde PDA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2007

2007/07/19

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące oferty publicznej:.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2007 roku. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje o zamiarze łącznego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych ze skróconymi sprawozdaniami finansowymi.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji serii C Spółki.   Czytaj więcej »