Raport bieżący 30/2017

2017/07/11

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 („Emitent”), informuje, że w dniu 10 lipca 2017 roku powziął wiadomość, że ogłoszone przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w dniu 13 kwietnia 2017 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nie doszło do skutku w związku z brakiem ziszczenia się warunku zawieszającego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 29/2017

2017/07/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 28/2017

2017/06/30

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o powzięciu informacji o tym, że Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach („Wzywający”), będąca wzywającym do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Emitenta objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonym przez Wzywającego w dniu 13 kwietnia 2017 roku, z 6,50 zł (słownie: sześć złotych i   Czytaj więcej »

2016 – raport roczny skonsolidowany

2017/06/29

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. Consolidated Financial Statement as at 31.03.2017   Czytaj więcej »

2016 – raport roczny jednostkowy

2017/06/29

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. Financial Statement as at 31.03.2017   Czytaj więcej »

Raport bieżący 27/2017

2017/06/19

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 20 czerwca 2017r. na dzień 29 czerwca 2017r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 26/2017

2017/06/06

Na podstawie art. 80 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym przekazuje Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 74 ust. 1   Czytaj więcej »