Raport bieżący 09/2016

2016/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 08/2016

2016/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd Spółki   Czytaj więcej »

Raport bieżący 06/2016

2016/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 29 sierpnia 2016)   Czytaj więcej »

Raport bieżący 07/2016

2016/09/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do krzypublicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 05/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w związku z art. 398, art. 395 §2 pkt.2, art. 399 § 1 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia   Czytaj więcej »

Raport bieżący 04/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

2016/Q1 – raport kwartalny

2016/08/16

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku   Czytaj więcej »