Raport bieżący 14/2015

2015/05/05

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 05 maja 2015 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza (opatrzonego datą 27 kwietnia 2015 roku) aneksu do umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 13/2015

2015/04/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. pełnomocnikowi spółki zależnej Activa S.A. zostały doręczone postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r. oddalające apelacje spółki Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) na wpis w księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Activa S.A., które zostały nabyte przez Activa S.A. na podstawie ugody z dnia 17 października   Czytaj więcej »

Raport bieżący 12/2015

2015/04/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 11/2015

2015/04/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy, której obustronnie podpisany egzemplarz wpłynął do Emitenta w dniu 7 kwietnia 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 10/2015

2015/03/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), zawiadamia że w dniu 31 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta   Czytaj więcej »

Raport bieżący 08/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), informuje o stanie spraw w odnowionym z winy uprzednio odwołanego Zarządu Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) sporze prawnym.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 09/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie kwartalnym zawierającym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014r., w trakcie wyłączania wzajemnych transakcji w Grupie dokonano omyłki, poprzez nieprawidłowe przypisanie kosztów w wysokości 4.655 tys. PLN do poniższej pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat.   Czytaj więcej »