2014/Q3 – raport kwartalny

2015/02/12

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 Komputronik SA Financial Statement as at 31.12.2014 Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.12.2014 Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 – po korekcie Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego   Czytaj więcej »

Raport bieżący 07/2015

2015/02/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 18 grudnia 2014 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2015

2015/01/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 05/2015

2015/01/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta, tj. Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku, sygnatura SA 146/12 oraz SA 254/12. W ramach tego orzeczenia Sąd Arbitrażowy przy KIG rozstrzygnął o dwóch roszczeniach – roszczeniu Contanisimo Limited wobec poręczyciela   Czytaj więcej »

Raport bieżący 04/2015

2015/01/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. aneksu do Umowy Współpracy z dnia 1 sierpnia 2011, opatrzonego datą 12 stycznia 2015 r., zawartego między Emitentem a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 03/2015

2015/01/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. drugostronnie podpisanego przez mBank S.A. aneksu opatrzonego datą 19 grudnia 2014 roku do umowy Elektronicznej zapłaty Zobowiązań („Umowa”).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 02/2015

2015/01/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »