2014 – raport roczny skonsolidowany – po korekcie

2015/06/30

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Opinia biegłego rewidenta i Raport z badania Arkusz korekt wyniku skonsolidowanego Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31.03.2015 along with auditor’s opinion and audit report – after correction. Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2015 – after correction.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 20/2015

2015/06/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji podziału zysku za rok obrachunkowy 2014.   Czytaj więcej »

2014 – raport roczny skonsolidowany

2015/06/19

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2015 Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31.03.2015 along with auditor’s opinion and audit report   Czytaj więcej »

Raport bieżący 19/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji rocznego raportu i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku - wyznaczonego wstępnie w raporcie bieżącym nr 06/2015 na dzień 17 czerwca 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 18/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego, że w dniu 16 czerwca 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”) oznaczonych kodem ISIN „PLKMPTR00012”   Czytaj więcej »

Raport bieżący 17/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę Nr 562/2015, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.   Czytaj więcej »