Raport bieżący 31/2015

2015/09/29

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 20/2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 29/2015

2015/09/03

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne   Czytaj więcej »

Raport bieżący 28/2015

2015/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2015 aneksu do umowy zawartej pomiędzy Activa S.A. podmiotem, w którym Emitent posiada 100% akcji, a Bankiem Zachodnim WBK S.A., przedmiotem której jest udzielenie Activa S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 27/2015

2015/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku:   Czytaj więcej »

Raport bieżący 26/2015

2015/08/29

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 25/2015

2015/08/27

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2015 Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. aneksów do Umów o kredyt odnawialny i kredyt w rachunku bieżącym zawartych między Emitentem a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

2015/Q1 – raport kwartalny

2015/08/13

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku   Czytaj więcej »