Raport bieżący 04/2015

2015/01/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. aneksu do Umowy Współpracy z dnia 1 sierpnia 2011, opatrzonego datą 12 stycznia 2015 r., zawartego między Emitentem a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 03/2015

2015/01/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. drugostronnie podpisanego przez mBank S.A. aneksu opatrzonego datą 19 grudnia 2014 roku do umowy Elektronicznej zapłaty Zobowiązań („Umowa”).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 02/2015

2015/01/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 01/2015

2015/01/05

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 66/2014

2014/12/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący 65/2014

2014/12/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 15 grudnia 2014 roku przez Komputronik Biznes sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Emitenta, aneksu do Umowy Konsorcjum, elementu Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy B3 System SA i Ken Technologie Informatyczne sp. z o.o. (obecnie po zmianie nazwy Komputronik Biznes sp. z o.o.) działających w konsorcjum a PKO Bank Polski   Czytaj więcej »

Raport bieżący 64/2014

2014/12/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 13 listopada 2014 r.   Czytaj więcej »