Raport bieżący 50/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia od WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 10 września 2015 r. umowy sprzedaży pakietu 2.728.951 akcji Emitenta, stanowiących 28,51 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających   Czytaj więcej »

Raport bieżący 42/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich (osób obowiązanych) o zbyciu przez nich znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.155 szt. akcji Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 43/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz małżonków Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o transakcji, przedmiotem której było 957.155 akcji Emitenta, co stanowiło 9,99 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów z tych akcji (9,99 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 44/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich (osób obowiązanych – odpowiednio prokurenta i przewodniczącego Rady Nadzorczej) o zbyciu przez nich znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 766.548 szt. akcji Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 45/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz małżonków Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o transakcji, przedmiotem której było 766.548 akcji Emitenta, co stanowiło 8,01 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 766.548 głosów z tych akcji (8,01 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 46/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika prawnego Emitenta o rozstrzygnięciu sądowym w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnik) z siedzibą w Koszewku o zapłatę kwoty 5 mln zł + odsetki z weksla zupełnego z wystawienia Dłużnika.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 41/2015

2015/12/06

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 listopada 2015 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »