2015/Q1 – raport kwartalny

2015/08/13

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku   Czytaj więcej »

Raport bieżący 24/2015

2015/08/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji kwartalnego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku wyznaczonego wstępnie - w raporcie bieżącym nr 06/2015 - na dzień 14 sierpnia 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 23/2015

2015/07/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 22/2015

2015/07/01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2015 Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. aneksów datowanych na dzień 26 czerwca 2015 r. do Umów o kredyt odnawialny i kredyt w rachunku bieżącym zawartych między Emitentem, a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 21/2015

2015/06/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, iż Zarząd Spółki Dominującej w trybie art. 54 Ustawy o rachunkowości dokonał zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w dniu 19 czerwca 2015 r. W związku z powyższym podmiot audytujący sprawozdanie finansowe, firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., dokonała aktualizacji Opinii biegłego rewidenta i Raportu z badania.   Czytaj więcej »

2014 – raport roczny skonsolidowany – po korekcie

2015/06/30

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Opinia biegłego rewidenta i Raport z badania Arkusz korekt wyniku skonsolidowanego Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31.03.2015 along with auditor’s opinion and audit report – after correction. Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2015 – after correction.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 20/2015

2015/06/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji podziału zysku za rok obrachunkowy 2014.   Czytaj więcej »