Raport bieżący 03/2017

2017/01/15

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, iż dnia 13 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia   Czytaj więcej »

Raport bieżący 02/2017

2017/01/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej „Emitent”), przesyła do publicznej wiadomości informację w przedmiocie zbycia przez Emitenta akcji własnych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 01/2017

2017/01/11

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej „Emitent”), przesyła do publicznej wiadomości informację w przedmiocie zakończenia Programu Skupu Akcji Własnych Komputronik S.A (dalej „Program”).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 30/2016

2016/12/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2016 drugostronnie podpisanych egzemplarzy.   Czytaj więcej »

2016/H1 – Raport półroczny

2016/11/30

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Komputronik SA Financial Statement as at 30.09.2016   Czytaj więcej »

Raport bieżący 29/2016

2016/11/29

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 28 listopada 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 21 listopada 2016 r.) umowy o limit na gwarancje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 28/2016

2016/11/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat zawarcia listu intencyjnego.   Czytaj więcej »