Raport bieżący 06/2016

2016/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 29 sierpnia 2016)   Czytaj więcej »

Raport bieżący 07/2016

2016/09/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do krzypublicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 05/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w związku z art. 398, art. 395 §2 pkt.2, art. 399 § 1 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia   Czytaj więcej »

Raport bieżący 04/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

2016/Q1 – raport kwartalny

2016/08/16

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku   Czytaj więcej »

Raport bieżący 03/2016

2016/07/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku otrzymał informację od Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej Emitenta, o podpisaniu umowy w dniu 26 lipca 2016 r., której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).   Czytaj więcej »

2015 – raport roczny skonsolidowany

2016/06/22

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Consolidated financial statements with auditor’s opinion and audit report Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2016   Czytaj więcej »