Raport bieżący 33/2015

2015/09/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący 32/2015

2015/09/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez ZWZA w dniu 30 września 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 30/2015

2015/09/29

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2015 roku otrzymano drugostronnie podpisane egzemplarze opatrzone datą 18.09.2015 umowy o kredyt parasolowy zawartej między Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o. a Bankiem Millenium S.A. oraz aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. (wymienionych w drugiej części raportu).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 31/2015

2015/09/29

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 20/2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 29/2015

2015/09/03

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne   Czytaj więcej »

Raport bieżący 28/2015

2015/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2015 aneksu do umowy zawartej pomiędzy Activa S.A. podmiotem, w którym Emitent posiada 100% akcji, a Bankiem Zachodnim WBK S.A., przedmiotem której jest udzielenie Activa S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 27/2015

2015/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku:   Czytaj więcej »