2015/Q3 – raport kwartalny

2016/02/16

Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku   Czytaj więcej »

Raport bieżący 01/2016

2016/02/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017:   Czytaj więcej »

Raport bieżący 47/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Buczkowskiego o transakcji zbycia - zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez niego spółkę WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w liczbie 2.728.951 szt. akcji Komputronik S.A. za cenę 29.963.000 zł tj. 10,9797   Czytaj więcej »

Raport bieżący 48/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od prokurenta Emitenta Pani Ewy Buczkowskiej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Buczkowskiego odnoszące się do tej samej transakcji - zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez nich spółkę EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - dotyczącej przeniesienia znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w   Czytaj więcej »

Raport bieżący 49/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 10 września 2015 r. umowy sprzedaży pakietu 2.557.036 akcji Emitenta, stanowiących 26,71 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających   Czytaj więcej »

Raport bieżący 50/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia od WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 10 września 2015 r. umowy sprzedaży pakietu 2.728.951 akcji Emitenta, stanowiących 28,51 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających   Czytaj więcej »

Raport bieżący 42/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich (osób obowiązanych) o zbyciu przez nich znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.155 szt. akcji Komputronik S.A.   Czytaj więcej »