Raport bieżący 15/2016/K

2016/10/04

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 29 września 2016 roku raportu bieżącego nr 15/2016 dotyczącego zawarcia aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta zaistniała konieczność uzupełnienia końcowej treści raportu poprzez dodanie przedostatniego akapitu odnoszącego się do łącznego zaangażowania kredytowego BZ WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych w finansowanie Emitenta i podmiotów od niego zależnych tak, aby nie powstało mylne przekonanie   Czytaj więcej »

Raport bieżący 16/2016

2016/10/03

Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 23 września 2016 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 15/2016

2016/10/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 29 września 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 27.09.2016) do umów z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 14/2016

2016/09/28

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 27 września 2016 r. uchwałę nr 637/16, na podstawie której postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 109.625 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F   Czytaj więcej »

Raport bieżący 12/2016

2016/09/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 23 września 2016 r. dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 13/2016

2016/09/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej   Czytaj więcej »

Raport bieżący 11/2016

2016/09/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 września 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 15 i 16 września 2016 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »