Raport bieżący nr 15/2014

2014/03/04

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie stwierdzenia prawomocności korzystnego dla Contanisimo Limited (spółki zależnej Emitenta) wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. uchylającego wyrok tzw. sądu Eurolegis, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2014

2014/02/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji informację dotyczącą zgłoszenia wierzytelności w kwocie 64.017.917,28 zł w postępowaniu upadłościowym Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej („Dłużnik”).   Czytaj więcej »

2013/Q3 – raport kwartalny

2014/02/16

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013 Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2014

2014/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie kwartalnym zawierającym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013r., wystąpiły pomyłki pisarskie w rachunku zysków i strat.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2014

2014/02/13

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2014

2014/02/06

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację dotyczącą postępowania toczącego się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej („SA KIG”) z powództwa Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru („Amentum”) przeciwko Emitentowi o zapłatę kwoty 14.855.880 zł wraz z ustawowymi odsetkami, o wszczęciu którego informowano w raporcie bieżącym nr 46/2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2014

2014/02/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości otrzymaną dziś informację dotyczącą wniesienia pozwu do Sądu Okręgowego w Poznaniu przez zależną spółkę cypryjską Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji przeciwko Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej („Dłużnik”) o zapłatę kwoty 63.757.802 zł wraz z ustawowymi odsetkami.   Czytaj więcej »