2008/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »

2008/Q2 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2012

2012/03/15

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 14 marca 2012 roku doręczono pełnomocnikowi procesowemu Spółki postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy z dnia 6 marca 2012 roku, w którym Sąd nadał prawomocnemu wyrokowi wydanemu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy w dniu 20 września 2011 roku klauzulę wykonalności na rzecz Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2012

2012/03/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2012 roku doręczono Spółce postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy z dnia 12 marca 2012 roku, w którym Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 24 sierpnia 2011 roku, zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego Wydział IX Gospodarczy z dnia 1 czerwca 2011 roku i ustanowionego   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2012

2012/03/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuję w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Komputronik SA za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku opublikowanym w dniu 8 lutego 2012 roku, w pozycji rachunek zysków i strat, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie wpisano w pozycji:

  • Pozostałe przychody operacyjne- kwotę 8 568 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty 8 586 tys. PLN.
  • Zysk (strata) z działalności operacyjnej-   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2012

2012/03/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2012

2012/03/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2012 roku Ken Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiot jednostka zależna od Emitenta, otrzymał zwrotnie podpisaną ramową umowę o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku, której stronami są B3System S.A., KEN Technologie Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »