2014/H1 – Raport półroczny skonsolidowany

2014/12/01

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik Komputronik S.A. Consolidated Financial Statement as at 30.09.2014   Czytaj więcej »

Raport bieżący 58/2014

2014/11/14

W dniu 10 października 2014 r. NWZA Clean and Carbon Energy (dalej CCE) odwołało dotychczasową Radę Nadzorczą i powołało do Rady Nadzorczej nowych członków, którzy tego samego dnia odwołali z funkcji Prezesa Zarządu CCE Jana Redełkiewicza. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia, więc od tego momentu, wobec ich konstytutywnego charakteru, były wiążące.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 57/2014

2014/10/29

W dniu 29 października 2014 Emitent powziął wiadomość od swojego pełnomocnika procesowego o przebiegu rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie o zapłatę należności wekslowej w kwocie 4.000.000 zł z odsetkami za opóźnienie płatności, sygn.. akt XVI GC 981/14. Sąd uznał prawidłowość reprezentacji Clean & Carbon Energy SA przez Prezesa Zarządu Bartosza Tatka w okresie od dnia 10 października do dnia 24 października 2014 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 56/2014

2014/10/22

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 55/2014

2014/10/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 54/2014

2014/10/20

W dniu 19 października 2014 Emitent odebrał odpis Umowy Ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego. Umowa Ugody została zawarta pomiędzy Emitentem, Contanisimo Limited (spółka zależna Emitenta, zwana dalej „Contanisimo”), Activa SA (spółka zależna Emitenta, zwana dalej „Activa”) oraz Clean & Carbon Energy SA (zwana dalej „CCE”). Celem zawarcia ugody jest definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, a także ochrona interesu akcjonariuszy CCE, poprzez zapewnienie CCE środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 53/2014

2014/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 października 2014 drugostronnie podpisanej, opatrzonej data 9 października 2014 umowy o multilinię zawartą pomiędzy Emitentem, Tradus Sp. z o.o. - podmiotem, w którym Emitent posiada pośrednio 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A.   Czytaj więcej »