Raport bieżący nr 30/2013

2013/09/02

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o całkowitym wykupie wszystkich wyemitowanych obligacji w terminie ich zapadalności.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2013

2013/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2013 roku podpisano aneksy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie do umów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2010.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 28/2013

2013/08/29

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.   Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  –  o dokonaniu przez osobę prawną blisko związaną   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2013

2013/08/22

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – o dokonaniu przez osobę prawną blisko związaną z   Czytaj więcej »

2013/Q1 – Raport kwartalny

2013/08/17

Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. – 01.04.2013-30.06.2013 Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik – 01.04.2013-30.06.2013   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2013 – korekta

2013/08/15

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885 zawiadamia, że w treści raportu bieżącego nr 26/2013 jak i załączników zamieszczono nieostateczne wersje projektów uchwał nr 10, nr 11 oraz nr 12. Powoduje to dodatkowo konieczność zmiany w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA przewidzianego na dzień 11 września 2013 r., w projektach uchwał,   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2013

2013/08/15

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne   Czytaj więcej »