Raport bieżący nr 33/2012

2012/09/02

Zarząd Komputronik S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 30.08.2012 roku Emitent podpisał z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 11.10.2010 roku na kwotę 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), aneks do umowy o linię gwarancyjną na kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz aneks do umowy ramowej dotyczącej transakcji rynku finansowego na kwotę 1.350.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2012

2012/08/26

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, zawiadamia że w dniu 23 sierpnia 2012 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby akcji/głosów w Komputronik S.A., w wyniku zbycia akcji spółki w dniu 21 sierpnia 2012 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2012

2012/08/22

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych jakie Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. planuje uzyskać w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2012

2012/08/21

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

2012/Q1 – Raport kwartalny

2012/08/16

Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2012r. Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2012r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 28/2012

2012/08/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »