Raport bieżący nr 41/2013

2013/09/25

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 40/2013

2013/09/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2013 roku otrzymano podpisany z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego na kwotę 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2013

2013/09/18

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 11 września 2013 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zgłoszenia przez akcjonariusza podczas ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany do projektów uchwał zamieszczonych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat uchwalenia przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany § 7 i § 15 statutu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »