Raport bieżący nr 23/2012

2012/07/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 22/2012

2012/07/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podziału zysku za rok obrachunkowy 2011/2012.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 21/2012

2012/06/22

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent"), zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2012 r. otrzymał informację od spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej ("Contanisimo") o udzieleniu jej przez Sąd Okręgowy w Warszawie („Sąd”) zabezpieczenia roszczenia wobec Clean & Carbon Energy SA („CCE SA”) w sprawie o zapłatę kwoty 48.688.406 zł.   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny jednostkowy

2012/06/15

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the financial statements   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny skonsolidowany

2012/06/15

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the consolidated financial statements   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 20/2012

2012/06/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2011/2012 kończący się w dniu 31 marca 2012 r. wyznaczonej wstępnie na dzień 19 czerwca 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2012

2012/06/08

Zarząd Komputronik SA informuje, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników uzyskanych w narastająco po 4 kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012 kończącego się 31 marca 2012r., powziął informacje wskazujące na konieczność dokonania korekty prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2012. Odchylenie od poprzednio publikowanych prognoz o więcej niż 10% stwierdzono w skonsolidowanym wyniku EBITDA i skonsolidowanym zysku netto.   Czytaj więcej »