Raport bieżący nr 16/2012

2012/04/13

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu wczorajszym tj. 12 kwietnia 2012 roku Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań datowanej na 11 kwietnia 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A i Komputronik. Przedmiotem umowy jest limit udzielony na zapłatę zobowiązań handlowych spółki w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie piętnaście milionów złotych) na okres 12 miesięcy. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z deklaracją   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2012

2012/04/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego z wniosku wierzyciela Wielkosława Staniszewskiego w celu likwidacji majątku Komputronik SA i podaje jednocześnie, że wierzyciel został zobowiązany do złożenia oświadczenia, że wniosek złożył w złej wierze.   Czytaj więcej »

2009/H1 – Raport półroczny

2012/03/27

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2009 r. Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I półrocze 2009 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2009 r. Opinia audytora – Komputronik S.A za I półrocze 2009 r. Opinia audytora – Grupa Kapitałowa Komputronik za I półrocze 2009 r.   Czytaj więcej »

2009 – Raport roczny skonsolidowany

2012/03/27

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok 2009 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok 2009   Czytaj więcej »

2009 – Raport roczny jednostkowy

2012/03/27

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2009 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

2010/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za Q3/2010 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za Q3/2010 r.   Czytaj więcej »

2010/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za Q1/2010 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za Q1/2010 r.   Czytaj więcej »