Raport bieżący nr 02/2012

2012/01/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2012

2012/01/03

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów ze swojej działalności.

W czwartym kwartale kalendarzowym 2011 roku (trzeci kwartał roku obrachunkowego 2011-2012, kończącego się 31 marca 2012 roku), według wstępnych danych, Emitent osiągnął 314,9 mln zł wobec 291,3 mln zł w analogicznym kwartale roku poprzedniego (wzrost o 8,1%). Emitent w tym okresie zanotował również wzrost marży i zalicza miniony kwartał do bardzo udanych. zatem podtrzymuje podane w dniu 03 listopada 2011 roku w Raporcie   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 43/2011

2011/12/30

Zarząd Komputronik SA zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Komputronik SA. Emitent informował o złożonym wniosku w raporcie bieżącym nr 22/2011. Sąd uznał Wielkosława Staniszewskiego za winnego złożenia wniosku o upadłość w złej wierze i zobowiązał go do złożenia, na własny koszt, oświadczenia o następującej treści.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 42/2011

2011/12/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd Spółki na nową kadencję w składzie:

- Pana Wojciecha Buczkowskiego- Prezesa Zarządu,
0 Pana Krzysztofa Nowaka- Członka Zarządu Spółki.

Uchwały o powołaniu wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 41/2011

2011/12/22

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje o wykonaniu w dniu 21 grudnia 2011 roku transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki przez Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu ("DM"), w wyniku której nabytych zostało 26.150 akcji Spółki.
Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,10 złotych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych za 1 sztukę.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 40/2011

2011/12/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia  03 stycznia  2012 roku, o godzinie   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2011

2011/11/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2011 roku powziął informację od Domu Maklerskiego BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu („DM”) o wykonaniu w dniu 29 listopada 2011 roku przez DM transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki.   Czytaj więcej »