Raport bieżący nr 35/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Wojciecha Buczkowskiego o zbyciu w dniu 11 września 2012 r. znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt. Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012 r. umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym. Darującym jest Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Emitenta. Jednocześnie WB Investments Limited   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 37/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o zbyciu znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Zbycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012 r. umowy   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 38/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2012

2012/09/02

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2012 roku został podpisany z Kredyt Bank S.A. aneks do Umowy o Dyskonto Wierzytelności, którego przedmiotem jest limit w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), aneks do Umowy o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) oraz aneks do Umowy o udzielenie linii   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2012

2012/09/02

Zarząd Komputronik S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 30.08.2012 roku Emitent podpisał z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 11.10.2010 roku na kwotę 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), aneks do umowy o linię gwarancyjną na kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz aneks do umowy ramowej dotyczącej transakcji rynku finansowego na kwotę 1.350.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2012

2012/08/26

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, zawiadamia że w dniu 23 sierpnia 2012 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby akcji/głosów w Komputronik S.A., w wyniku zbycia akcji spółki w dniu 21 sierpnia 2012 r.   Czytaj więcej »