Raport bieżący nr 38/2011

2011/11/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 listopada 2011 roku powziął wiadomość o podpisaniu przez Emitenta w dniu 8 listopada 2011 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneksów do umów znaczących, tj. umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie piętnaście milionów złotych 00/100), umowy o linię na udzielenie gwarancji z dnia 11 października 2010 roku z   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 37/2011

2011/11/08

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, w związku z Raportem Bieżącym 20/2011 z dnia 9 września 2011 roku oraz nawiązując do Raportu Bieżącego 34/2011 z dnia 11 października 2011 roku, co następuje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2011

2011/11/03

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych jakie Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. planuje uzyskać w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2011

2011/10/31

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2011 roku powziął informację od Domu Maklerskiego BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu („DM”) o wykonaniu w dniu 28 października 2011 roku przez DM transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki.

W wyniku transakcji nabytych zostało 34.372 akcji Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,06 złotych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 złotych   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2011

2011/10/11

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, w związku z Raportem Bieżącym 20/2011 z dnia 9 września 2011 roku, co następuje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2011

2011/10/11

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 10 października 2011 roku doręczono Spółce pismo Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, w którym podmiot ten poinformował Spółkę, co następuje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2011

2011/10/10

Zarząd firmy Komputronik S.A. informuje o podpisaniu - w dniu 07.10.2011 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. - aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z dnia 11.10.2010r. na kwotę 15.000.000 PLN (słownie piętnaście milionów złotych 00/100), a także aneksu do umowy z dnia 11.10.2010r. o linię gwarancyjną, na kwotę 1.000.000 PLN (słownie jeden milion złotych).   Czytaj więcej »