Raport bieżący nr 09/2012

2012/03/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuję w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Komputronik SA za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku opublikowanym w dniu 8 lutego 2012 roku, w pozycji rachunek zysków i strat, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie wpisano w pozycji:

  • Pozostałe przychody operacyjne- kwotę 8 568 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty 8 586 tys. PLN.
  • Zysk (strata) z działalności operacyjnej-   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2012

2012/03/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2012

2012/03/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2012 roku Ken Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiot jednostka zależna od Emitenta, otrzymał zwrotnie podpisaną ramową umowę o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku, której stronami są B3System S.A., KEN Technologie Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 08/2012

2012/02/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.

W miesiącu styczniu 2012 roku (rozpoczynającym czwarty kwartał roku obrachunkowego 2011-2012, kończącego się 31 marca 2012 roku) Emitent osiągnął przychody w wysokości 83,9 mln zł, wobec 63,8 mln zł w styczniu roku 2011 (wzrost o 31,5%). Za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych (luty 2011 – styczeń 2012) Emitent   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2012

2012/02/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji skróconego śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, z terminem publikacji w dniu 14 lutego 2012 roku.
Przedmiotowy raport zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 8 lutego 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2012

2012/02/01

Zarząd spółki Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent"), na podstawie § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 05/2012

2012/01/25

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych, jakie Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. planuje uzyskać w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.   Czytaj więcej »