Raport bieżący nr 27/2011

2011/09/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że po dokonaniu kompleksowej analizy prawnej stanu faktycznego zaistniałego w zakresie błędu formalnego stwierdzonego w treści Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2011

2011/09/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w związku z błędem formalnym stwierdzonym w treści Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku uniemożliwiającym wypłatę dywidendy w założonej   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 25/2011

2011/09/27

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2011 – Korekta raportu

2011/09/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z opublikowanym w dniu 22 września 2011 roku raportem bieżącym nr 24/2011 dotyczącym zawarcia przez Spółkę aneksów do znaczących umów, tj. Umowy o kredyt w rachunku   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2011

2011/09/22

Zarząd firmy Komputronik S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku wpłynął do Spółki aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 15 września 2011 roku oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego z dnia 16 września 2011 roku. Aneksy dotyczą umów zawartych z Bankiem Millennium S.A.. Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym opiewa na kwotę 20.000.000 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) i przedłuża limit do dnia 19.09.2012 roku, natomiast aneks do Umowy faktoringu   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 21/2011

2011/09/21

Zarząd Komputronik SA podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników przeprowadzonej ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej w związku z opublikowaną rzekomą korespondencją stanowiącą załącznik do Raportu Bieżącego nr 27/2011 Clean & Carbon Energy SA ( zwany dalej "Załącznikiem")

Na zlecenie Komputronik SA firma ekspercka Kroll OnTrack z siedzibą w Katowicach dokonała ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej. Przedmiotem analizy było wykazanie modyfikacji, bądź ich braku, w wiadomościach e-mail znajdujących się w bazie danych Biurodatabase.db (w bazie tej   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 23/2011

2011/09/21

Zarząd Komputronik SA zawiadamia, że w dniu 20 września 2011 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sąd w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydał wyrok w sprawie z powództwa Clean & Carbon Energy SA ("CCE") przeciwko Komputronik SA o zapłatę kwoty ok. 1,8 mln zł + należne odsetki.

Sąd w pełni zgodził się z argumentacją Emitenta i oddalił powództwo CCE w całości oraz zasądził na rzecz pełnomocników Emitenta koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości, tj. kwotę   Czytaj więcej »