2011 – Raport roczny jednostkowy

2012/06/15

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the financial statements   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny skonsolidowany

2012/06/15

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the consolidated financial statements   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 20/2012

2012/06/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2011/2012 kończący się w dniu 31 marca 2012 r. wyznaczonej wstępnie na dzień 19 czerwca 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2012

2012/06/08

Zarząd Komputronik SA informuje, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników uzyskanych w narastająco po 4 kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012 kończącego się 31 marca 2012r., powziął informacje wskazujące na konieczność dokonania korekty prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2012. Odchylenie od poprzednio publikowanych prognoz o więcej niż 10% stwierdzono w skonsolidowanym wyniku EBITDA i skonsolidowanym zysku netto.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2012

2012/06/06

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2012

2012/05/18

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Zakończenie wezwania na akcje Karen Notebook S.A.

2012/04/18

W dniu 07 maja 2008 r. zostały zawarte transakcje nabycia przez Komputronik S.A. 1.811.000 akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, co stanowi 13,57% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 1.811.000 głosów, tj. 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.   Czytaj więcej »