Raport bieżący nr 25/2012

2012/07/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego z wniosku Małgorzaty Jaworskiej w celu likwidacji majątku Emitenta i podaje jednocześnie, że wnioskodawczyni została zobowiązana do złożenia oświadczenia, że wniosek złożyła w złej wierze.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2012

2012/07/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 23/2012

2012/07/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 22/2012

2012/07/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podziału zysku za rok obrachunkowy 2011/2012.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 21/2012

2012/06/22

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent"), zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2012 r. otrzymał informację od spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej ("Contanisimo") o udzieleniu jej przez Sąd Okręgowy w Warszawie („Sąd”) zabezpieczenia roszczenia wobec Clean & Carbon Energy SA („CCE SA”) w sprawie o zapłatę kwoty 48.688.406 zł.   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny jednostkowy

2012/06/15

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the financial statements   Czytaj więcej »

2011 – Raport roczny skonsolidowany

2012/06/15

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinion and long form Auditor’s Report on the consolidated financial statements   Czytaj więcej »