Raport bieżący nr 20/2012

2012/06/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2011/2012 kończący się w dniu 31 marca 2012 r. wyznaczonej wstępnie na dzień 19 czerwca 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2012

2012/06/08

Zarząd Komputronik SA informuje, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników uzyskanych w narastająco po 4 kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012 kończącego się 31 marca 2012r., powziął informacje wskazujące na konieczność dokonania korekty prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2012. Odchylenie od poprzednio publikowanych prognoz o więcej niż 10% stwierdzono w skonsolidowanym wyniku EBITDA i skonsolidowanym zysku netto.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2012

2012/06/06

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2012

2012/05/18

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Zakończenie wezwania na akcje Karen Notebook S.A.

2012/04/18

W dniu 07 maja 2008 r. zostały zawarte transakcje nabycia przez Komputronik S.A. 1.811.000 akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, co stanowi 13,57% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 1.811.000 głosów, tj. 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2012

2012/04/13

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu wczorajszym tj. 12 kwietnia 2012 roku Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań datowanej na 11 kwietnia 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A i Komputronik. Przedmiotem umowy jest limit udzielony na zapłatę zobowiązań handlowych spółki w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie piętnaście milionów złotych) na okres 12 miesięcy. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z deklaracją   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2012

2012/04/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego z wniosku wierzyciela Wielkosława Staniszewskiego w celu likwidacji majątku Komputronik SA i podaje jednocześnie, że wierzyciel został zobowiązany do złożenia oświadczenia, że wniosek złożył w złej wierze.   Czytaj więcej »