Raport bieżący nr 15/2010

2010/07/16

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2010 roku otrzymał podpisane przez Komputronik SA, Karen SA oraz Inwestora porozumienie dotyczące terminu podpisania Umowy Inwestycyjnej, w związku z zawartym w dniu 14 czerwca 2010 roku Listem Intencyjnym (raport bieżący nr 12/2010).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2010

2010/07/07

Zarząd Komputronik SA informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku zawarł z Karen SA aneks do umowy pożyczki z dnia 18 lipca 2008 roku (wraz z późniejszymi aneksami). Na mocy postanowień aneksu, termin spłaty pożyczki w wysokości 7 mln PLN (siedem milionów PLN), został przedłużony do 31 grudnia 2010. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2010

2010/06/17

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2010 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 14 czerwca 2010 roku List Intencyjny zawarty pomiędzy Komputronik SA, Karen SA oraz Potencjalnym Inwestorem - obywatelem USA, lub podmiotem przez niego wskazanym, którego jest pełnomocnikiem.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2010

2010/05/24

Zarząd Komputronik SA informuje, że w dniu 24 maja 2010 roku powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy Komputronik S.A i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2010

2010/05/20

Zarząd Komputronik SA informuje, że w dniu 20 maja 2010 roku do Spółki wpłynął aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartych z Bankiem Millennium SA w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2010

2010/04/21

Zarząd Komputronik SA został poinformowany, że ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekształciło kilka funduszy inwestycyjnych, które to fundusze łącznie posiadały ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA - w fundusz ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz ten posiada obecnie 426.319 szt. akcji Komputronik SA, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego spółki, jak również stanowi 5,20% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik SA.   Czytaj więcej »