Raport bieżący 01/2020

2020/01/20

Informacja nt. uzyskanych wyników w związku z działalnością operacyjną w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019

Mając na uwadze treść sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku 2019 Grupy Kapitałowej Emitenta, opublikowanego w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym w szczególności wyniki finansowe wykazujące straty, Emitent i wybrane spółki z Grupy Emitenta podjęły szereg działań mających na celu poprawę wyników finansowych w przyszłości. Uznając, że bieżące informacje o uzyskiwanych parametrach podstawowej działalności mają istotne znaczenie dla Akcjonariuszy, Kontrahentów i innych interesariuszy Emitenta, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych podstawowych danych o działalności operacyjnej w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019 (okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku).
Poniżej zaprezentowano wstępne i szacunkowe wyniki operacyjne Komputronik SA oraz dodatkowe informacje zbiorcze o osiągniętych wynikach w pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał obrachunkowy bieżącego roku fiskalnego.

 • 1. Przychody i wynik ze sprzedaży Komputronik SA (poza sprzedażą do spółek z Grupy Komputronik) w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego:

   – przychody ze sprzedaży we wszystkich kanałach spadły o około 10%, co powiązane jest z podjęciem przez Emitenta decyzji o redukcji sprzedaży niskomarżowej (niewystarczające limity kupieckie u dostawców Emitenta),
   – przychody ze sprzedaży w priorytetowym obszarze omni channel (sprzedaż do klientów końcowych poprzez sieć salonów oraz Internet) spadł o mniej niż 3%,
   – jednostkowy zysk ze sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem szacowanych dochodów z bonusów posprzedażnych oraz innych dochodów powiązanych ze sprzedażą produktów i refundacją działań marketingowych wskazuje niewielką dynamikę spadku, znacząco niższą od spadku przychodów.
 • 2. Szacunki dotyczące osiągniętych wyników finansowych Emitenta i spółek z Grupy Komputronik w trzecim kwartale finansowym 2019r.:

   – Komputronik S.A. jak i spółki z Grupy Emitenta dokonały w ostatnich dwóch kwartałach istotnych, trwałych redukcji kosztów, mając na celu zrównoważenie efektu niższych wyników na sprzedaży,
   – Emitent oczekuje uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku netto),
   – Emitent szacuje, że wszystkie operacyjne spółki z Grupy Komputronik uzyskały dodatnie wyniki finansowe i kontrybuują pozytywnie do wyniku całej Grupy,
   – Emitent szacuje, że skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Komputronik we wskazanym kwartale przekroczy 12 mln zł,
   – Emitent nie przewiduje naruszenia kowenantów ustalonych z bankami finansującymi działalność Grupy Emitenta.
 • 3. Dodatkowe istotne informacje:

   – Emitent zakłada osiąganie pozytywnych skonsolidowanych wyników finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych,
   – W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 31.10.2019r. oraz późniejszymi raportami, Emitent pozyskuje środki na spłatę kredytów bankowych z wpływów z kończących się projektów prowadzonych przez Komputronik Biznes (harmonogram spłat jest powiązany ze spodziewanymi przepływami pieniężnymi z tych projektów), dzięki czemu nie spodziewa się zmniejszenia dostępnego kapitału obrotowego wykorzystywanego do bieżącej działalności handlowej,
   – Emitent spodziewa się zakończenia w najbliższych tygodniach trwających od wielu lat kontroli podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług, których rezultat w opinii doradców podatkowych Emitenta powinien być pozytywny dla Emitenta, co może wpłynąć na możliwość uzyskania dodatkowych limitów kredytu kupieckiego u dostawców Emitenta,
   – Emitent jest w trakcie prowadzenia złożonego procesu uwspólniania i konsolidacji zasobów tzw. zaplecza sprzedażowego, co uprości i zwiększy efektywność wykonywanych zadań na rzecz najważniejszych spółek z Grupy,
   – Zarząd i kadra kierownicza koncentruje się na modyfikacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2020 – 2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych i rosnących zysków z prowadzonej działalności.

Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/2020 zostaną zaprezentowane w okresowym sprawozdaniu, którego publikacja została zaplanowana na dzień 14 lutego 2020 r.