Raport bieżący 03/2017 – korekta

2017/01/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż dnia 20 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła zmiana pierwotnego zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”) Prezesa Zarządu – Wojciecha Buczkowskiego, opublikowanego w dniu 13.01.2017 roku raportem bieżącym 3/2017. Zmiana pierwotnego zawiadomienia polega na korekcie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej roku zawarcia transakcji.
Prawidłowy rok zawarcia transakcji to 2017 zamiast podanego 2016.
W załączeniu treść skorygowanego powiadomienia.

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Emitent przekazuje na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.