Raport bieżący 05/2015

2015/01/23


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta, tj. Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku, sygnatura SA 146/12 oraz SA 254/12. W ramach tego orzeczenia Sąd Arbitrażowy przy KIG rozstrzygnął o dwóch roszczeniach – roszczeniu Contanisimo Limited wobec poręczyciela za cenę akcji opcji put w rozumieniu umowy inwestycyjnej i o roszczeniu Clean & Carbon Energy SA, opartym na umowie nabycia znaków towarowych. Wyrok nie był jednogłośny – zdanie odrębne zgłosił arbiter Piotr Nowaczyk.

Sąd podzielił opinię pełnomocników prawnych Contanisimo Ltd., iż istnieją poważne przesłanki, żeby ocenić, że wydanie takiego wyroku może być sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowienie nie jest prawomocne, lecz jest wykonalne, co oznacza, że wstrzymane są wszelkie egzekucje związane z wykonaniem wyroku. Postanowienie stanowi załącznik do raportu.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że w dniu 17 października 2014 roku zawarł (wraz ze spółką Contanisimo Limited) kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy SA, której warunków ta ostatnia spółka nie dochowała, za co Grupie Komputronik przysługuje kara umowna w wysokości 10 milionów złotych. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)