Raport bieżący 06/2017

2017/01/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 13 stycznia 2017 r.) aneksu do umowy o limit na gwarancje.

Przedmiotem aneksu do umowy o limit na gwarancje jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 10.000.000 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych). Limity zostały przyznane do dnia 31 października 2017 roku.

Zabezpieczeniem umowy o limit na gwarancje jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 77.050.000 zł (bez zmian w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport).
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.