Raport bieżący 07/2016

2016/09/01


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do krzypublicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów, premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie działań promocyjnych, w lipcu i sierpniu 2016 roku Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym:


  • szacunkowe przychody ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 314,8 mln zł wobec 278,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 13%). Uwzględniając fakt, że część sprzedaży pod marką Komputronik Biznes przeniesiono do spółki Komputronik Biznes sp. z o.o., spółki w 100% zależnej od Emitenta, z wyłączeniem tych danych dla zachowania porównywalności, wzrost sprzedaży wyniósł 16%;

  • szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług wyniósł 23,6 mln zł wobec 19,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 19,6%);


Emitent pozytywnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu sprzedaży, w tym w szczególności rozwoju sprzedaży w kanale internetowym oraz sprzedaży detalicznej w sieci sklepów Komputronik. Spółka notuje także bardzo duże wzrosty sprzedaży w kategoriach AGD oraz RTV i produktów sprzedawanych w ramach submarki Komputronik Home. Emitent spodziewa się kontynuacji pomyślnego trendu wzrostowego w najbliższych kwartałach, co najprawdopodobniej zaowocuje poprawą wyników finansowych na wszystkich jego poziomach. W związku ze zwiększoną sprzedażą w segmencie artykułów gospodarstwa domowego, Emitent uruchomił w sierpniu dodatkowy magazyn obsługujący logistykę sprzętu AGD, co ma bezpośredni związek z bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży tego typu asortymentu.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.