Raport bieżący 07/2017

2017/01/31

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:

  1. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku – termin publikacji 14 lutego 2017 roku.
  2. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2017 roku – termin publikacji 20 czerwca 2017 roku.
  3. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku – termin publikacji 14 sierpnia 2017 roku.
  4. Półroczny raport jednostkowy i skonsolidowany za półrocze zakończone w dniu 30 września 2017 roku – termin publikacji 30 listopada 2017 roku.
  5. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku – termin publikacji 14 lutego 2018 roku.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z zm.).