Raport bieżący 08/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), informuje o stanie spraw w odnowionym z winy uprzednio odwołanego Zarządu Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) sporze prawnym.

  1. W ramach zabezpieczenia udzielonego na wniosek CCE, w związku z faktycznie nieistniejącymi roszczeniami, CCE uzyskało zabezpieczenie na nieruchomościach inwestycyjnych spółki, których wartość bilansowa wynosi 7,9 mln zł, poprzez postanowienie o wpisie hipotek przymusowych. Emitent, w ramach przysługujących mu środków zaskarżenia, spodziewa się jego uchylenia. Wierzytelność o wartości 28.500.000 zł została zapłacona poprzez umowne potrącenie w dniu 1 września 2010 roku. Dodatkowo, z daleko idącej ostrożności, sprawa ta została uregulowana w ugodzie zawartej w dniu 17 października 2014 r. Postępowanie przed SA KIG o zapłatę 28.500.000 zł zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia o zawisłości sprawy przed konkretnym sądem, ta z kolei sprawa została zawieszona do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w innych sprawach (w praktyce na co najmniej 2 lata). Ponieważ zabezpieczenie zostało wydane w oparciu o jednostronne stanowisko CCE, więc nie uwzględnia postanowień ugody i w ramach kontroli instancyjnej, w ocenie Emitenta, winno zostać uchylone. Postanowienie nie wpływa w żaden sposób na działalność operacyjną Emitenta.
  2. W ramach zabezpieczenia udzielonego na wniosek CCE, CCE uzyskało postanowienie o zabezpieczeniu na części nieruchomości będących przedmiotem ugody z dnia 17 października 2014 r. Zabezpieczenie jest nieprawomocne i w dniu jego wydania może być skuteczne dla części nieruchomości przejętych przez Grupę Komputronik w ramach zawartej ugody. W ujęciu wartościowym postanowienie o zakazie zbywania i obciążania, a także wpis w KW nieruchomości ostrzeżeń o toczącym się sporze, dotyczy praw użytkowania wieczystego o wartości rynkowej (ustalonej w ramach ugody z dnia 17 października) około 22 mln zł.
  3. Emitentowi doręczono wczoraj pozew o stwierdzenie nieważności Umowy Ugody z dnia 17 października 2014 roku. W ocenie Emitenta argumentacja przeciwnika to jedynie manipulacja faktami i prezentacja wyjątkowo subiektywnej oceny wydarzeń. Wartość przedmiotu sporu została określona na 66.599.000 zł. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w dniu 16 stycznia 2015 r. Stronami postępowania oprócz Emitenta są Clean & Carbon Energy S.A. oraz Activa S.A. i Contanisimo Limited.


W ocenie Emitenta ww. pozew jest w całości niezasadny. Prawidłowo powołany Zarząd CCE zawarł Umowę Ugody w postaci aktu notarialnego, która wywołuje określone skutki prawne i pozostaje w obrocie prawnym. Sądy merytorycznie rozpatrujące działania związane z wykonaniem ugody mają zdecydowanie zbieżną ocenę skutków prawnych ugody, jaką wyraża Emitent. W niemal wszystkich księgach wieczystych przejętych nieruchomości, mimo sprzeciwów odwołanego Zarządu CCE, sądy wpisały w dziale II właściciela – Activa S.A. – spółkę z Grupy Komputronik.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)