Raport bieżący 08/2016

2016/09/14


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd Spółki na nową kadencję w składzie:
 


Pana Wojciecha Buczkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki,
Pana Krzysztofa Nowaka – Członka Zarządu Spółki. 


Uchwały o powołaniu wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Pan Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu Komputronik S.A. nieprzerwanie od 2 stycznia 2007 roku. Jeden z pomysłodawców i współzałożycieli firmy w 1996 roku. Początkowo jako współpracownik, następnie wspólnik i udziałowiec. Od początku ściśle tworzy strukturę firmy i jest jedną z głównych osób, która określa strategię działania Komputronik S.A., nadając firmie profil i dynamikę działania. Istotnie przyczynia się do tempa wzrostu i wysokiej pozycji Komputronik S.A. na rynku firm informatycznych, co potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody przyznane przez krajowe i międzynarodowe instytucje. Wojciech Buczkowski ma 40 lat i wyższe wykształcenie ekonomiczne ze specjalnością Informatyka w Zarządzaniu (ukończone studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu).
Pan Wojciech Buczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Nowak urodzony w 1972 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Bankową i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na kierunku Bankowość i Finanse. W 2011 roku uzyskał tytuł Master of Biznes Administration w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., następnie pracował w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. (1993-1996) i Invest-Banku S.A. (1996-2006). W bankowości gromadził doświadczenia zawodowe w zakresie: rozliczeń, operacji walutowych i analiz ekonomicznych. W kolejnych latach kierował Departamentem Planowania i Kontrolingu. Pracę w Komputronik S.A. rozpoczął w 2006 r. na stanowisku Dyrektora Finansowego, a w 2011 r. został powołany w skład Zarządu Komputronik S.A.
Pan Krzysztof Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.