Raport bieżący 09/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie kwartalnym zawierającym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014r., w trakcie wyłączania wzajemnych transakcji w Grupie dokonano omyłki, poprzez nieprawidłowe przypisanie kosztów w wysokości 4.655 tys. PLN do poniższej pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

W tabeli „Skonsolidowany rachunek zysków i strat” na str. 3, w kolumnie dotyczącej okresu od 1.04.2014r. do 31.12.2014 r. dokonano zatem następujących korekt:
W pozycji:

  1. Koszt sprzedaży było: 86.663 tys. PLN, powinno być: 82.008 tys. PLN.,
  2. Koszty ogólnego zarządu: 18.515 tys. PLN, powinno być: 23.170 tys. PLN.

Wyżej wskazane korekty uwzględnia poprawione Skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do raportu.
Pozostałe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, jak również jednostkowego sprawozdania finansowego, nie uległy zmianie.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.