Raport bieżący 09/2016

2016/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.

W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2015 (trwającym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.) zysku netto w kwocie 9.650.305,20 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięć złotych dwadzieścia groszy) Rada Nadzorcza uwzględniła wniosek Zarządu i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.