Raport bieżący 10/2016

2016/09/20

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przesyła do publicznej wiadomości informację na temat postanowienia Zespołu Orzekającego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („SA KIG”) w sprawie o zapłatę 28,5 (dwadzieścia osiem i pół) mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 września 2010 r. O wniesieniu pozwu Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 44/2013.

Z informacji uzyskanych dziś od pełnomocnika procesowego Emitenta wynika, że w dniu 1 września 2016 r. Zespół Orzekający SA KIG rozpoznający przedmiotowy spór wydał postanowienie, na mocy którego umorzył w całości postępowanie z powództwa Clean & Carbon Energy S.A. przeciwko Emitentowi o zapłatę 28,5 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. W ocenie pełnomocnika procesowego Emitenta od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy, a ewentualne ponawianie tożsamych pozwów ze strony Clean & Carbon Energy S.A. zwalczane będzie poprzez podnoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia.

Postanowienie to jest zatem ostateczne i dla Emitenta w pełni korzystne, gdyż kończy spór przed SA KIG zainicjowany przez Clean & Carbon Energy S.A. jeszcze w 2013 r.

W związku z tym informacja (zawarta w raporcie bieżącym Clean & Carbon Energy S.A. nr 10/2016 r. z dnia 30 maja 2016 r.) na temat kontynuowania przeciwko Emitentowi przed SA KIG sprawy o zapłatę 28,5 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami przestała być aktualna.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.