Raport bieżący 10/2020

2020/03/25

Informacje nt. odstąpienia od umów faktoringu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w którym zostały przedstawione przewidziane do wdrożenia środki restrukturyzacyjne w ramach wszczętego postępowania sanacyjnego, Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. powziął informację o skutecznym odstąpieniu od łącznie czterech umów faktoringu, których stroną była Spółka oraz spółka zależna od Emitenta Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes].

Odstąpienie dotyczyło dwóch umów faktoringu zawartych pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. oraz dwóch umów faktoringu zawartych pomiędzy Komputronik Biznes a Bankiem Millennium S.A. oraz Pekao Faktoring sp. z o.o.

Umowy faktoringu pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. od których odstąpiono przewidywały limit faktoringu w łącznej wysokości 55 mln zł, natomiast umowy faktoringu pomiędzy Komputronik Biznes a Bankiem Millennium S.A. oraz Pekao Faktoring sp. z o.o. przewidywały limit faktoringu w łącznej wysokości 8 mln zł.

Odstąpienie od ww. umów zostało dokonane przez Zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach środków restrukturyzacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.