Raport bieżący 10/2022

2022/03/29

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

Zarząd spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Spółka, Emitent), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023:

  • 1. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 31 marca 2022 roku – termin publikacji 30 czerwca 2022 roku.
  • 2. Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku – termin publikacji 17 sierpnia 2022 roku.
  • 3. Półroczny skonsolidowany raport za półrocze roku obrotowego 2022/2023 zakończone w dniu 30 września 2022 roku – termin publikacji 15 grudnia 2022 roku.
  • 4. Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku – termin publikacji 14 lutego 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w roku obrotowym 2022/2023 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) (Rozporządzenie) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2022/2023 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową. Dodatkowo zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 80 ust. 1 Rozporządzenia.