Raport bieżący 11/2020

2020/03/27

Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 dotyczącego sytuacji finansowo – operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik, Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. Zarządca Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. otrzymał od Millennium Bank S.A. [Bank] pismo dotyczące kredytów udzielonych Emitentowi oraz spółce zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes] w ramach umowy o kredyt parasolowy.

W otrzymanym piśmie Bank poinformował, że kredyty udzielone w ramach ww. umowy są niewymagalne, a umowa o kredyt parasolowy nie została wypowiedziana.

Jednocześnie Bank wskazał, że okres obowiązywania poszczególnych limitów uległ skróceniu do dnia 31 marca 2020 r., wobec czego kredyty udzielone Spółce oraz Komputronik Biznes w ramach umowy o kredyt parasolowy w łącznej kwocie 24,1 mln zł staną się wymagalne w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Kwoty limitów kredytów udzielonych Spółce oraz Komputronik Biznes udzielonych w ramach umowy o kredyt parasolowy zostały przez Bank obniżone do kwoty należności głównej wykorzystanej przez Spółkę oraz Komputronik Biznes wg. stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Limit kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi został obniżony do kwoty ok. 10,6 mln zł [wobec kwoty 15,4 mln zł], natomiast limit kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego udzielonego Komputronik Biznes został obniżony łącznie do kwoty ok. 5 mln zł [wobec kwoty 6,1 mln zł].

Ponadto Bank poinformował, że wobec istnienia wymagalnego zadłużenia Spółki wobec Banku z umowy faktoringu dokonuje potrącenia wzajemnych wierzytelności obniżając zadłużenie z tytułu ww. umowy faktoringu.

Zgodnie ze wstępną oceną otrzymanego pisma, Emitent nie zgadza się z działaniami Banku co do dopuszczalności potrąceń, a ograniczenie limitu po otwarciu postępowania sanacyjnego nie jest dopuszczalne.

Wykorzystanie pełnego dostępnego limitu po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego stanowiłoby natomiast zaciągnięcie zobowiązania posanacyjnego, które bezwzględnie należałoby spełnić wraz z terminem wymagalności tj. z początkiem kwietnia. Środki te byłby dostępne zatem wyłącznie krótkookresowo.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.