Raport bieżący 11/2022

2022/03/30

Częściowe wyniki głosowania nad układem Emitenta i Komputronik Biznes

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym 1/2022, w którym Emitent przekazał między innymi informację o trybie głosowania nad układem Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji [Komputronik Biznes], które to głosowania odbywają się w formule korespondencyjnej, bez odbywania zgromadzenia wierzycieli, Emitent przekazuje poniższą informację dotyczącą wyników głosowania nad układem Emitenta i układem Komputronik Biznes przypominając jednocześnie, że głosowania dotyczą przyjęcia lub odrzucenia układu Emitenta wynikającego z propozycji układowych Emitenta, opublikowanych przez Emitenta w raporcie bieżącym 3/2022 w dniu 3 lutego 2022 roku [Propozycje Układowe Emitenta] oraz układu Komputronik Biznes wynikającego z propozycji układowych Komputronik Biznes, opublikowanych przez Emitenta w raporcie bieżącym 4/2022 w dniu 10 lutego 2022 roku [Propozycje Układowe Komputronik Biznes].

Głosowania nad obydwoma układami są prowadzone przez ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny zarządcę Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes, spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie [Zarządca], i obydwa głosowania mają zostać zakończone do dnia 31 marca 2022 roku, przy czym głos wysłany pocztą najpóźniej w tym dniu również się liczy.

W dniu 30 marca 2022 roku Emitent otrzymał od Zarządcy podsumowanie dotychczasowego przebiegu głosowania nad układem przez wierzycieli, który, na podstawie otrzymanych dotychczas kart do głosowania, przekazał następujące informacje:

  • 1. odnośnie głosów oddanych w sprawie przyjęcia układu Emitenta:
  • – w głosowaniu nad układem Emitenta oddano głosy łącznie reprezentujące 263 855 743,81 zł, to jest 68,75% całości sumy wierzytelności, które uprawniały do głosowania, z czego za układem oddano głosy reprezentujące 206 261 069,82 zł, a przeciwko układowi głosy reprezentujące 57 594 673,99 zł. Zatem za układem głosowało 78,17% sumy głosujących wierzytelności; Emitent wskazuje, że w ramach głosów przeciw kwota 50 299 214,00 zł to głos złożony w imieniu Skarbu Państwa przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, druga największa wierzytelność na spisie wierzytelności Emitenta;
  • – liczba wierzycieli, którzy głosowali nad układem Emitenta wyniosła 327 i stanowiła 42,69% liczby wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania. Spośród tej liczby 296 wierzycieli oddało głosy za układem, a 31 wierzycieli głosy przeciwko układowi. Zatem liczba wierzycieli głosujących za układem stanowiła 90,52% liczby głosujących wierzycieli.
  • 2. odnośnie głosów oddanych w sprawie przyjęcia układu Komputronik Biznes:
  • – w głosowaniu nad układem Komputronik Biznes oddano głosy łącznie reprezentujące 68 979 295,97 zł, to jest 96,63% całości sumy wierzytelności, które uprawniały do głosowania, z czego za układem oddano głosy reprezentujące 68 683 441,39 zł, a przeciwko układowi głosy reprezentujące 295 854,58 zł. Zatem za układem głosowało 99,57% sumy głosujących wierzytelności;
  • – liczba wierzycieli, którzy głosowali nad układem Komputronik Biznes wyniosła 140 i stanowiła 36,55% liczby wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania. Spośród tej liczby 131 wierzycieli oddało głosy za układem, a 9 wierzycieli głosy przeciwko układowi. Zatem liczba wierzycieli głosujących za układem stanowiła 93,57% liczby głosujących wierzycieli.
  • Emitent wskazuje, że:
  • – zgodnie z przepisami art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [p.r.], można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu wierzycieli uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem,
  • – zgodnie z przepisami art. 119 ust. 3 p.r. układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym można, na podstawie dotychczasowych wyników głosowania, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, można przyjąć, że głosowania zarówno nad układem Emitenta jak i nad układem Komputronik Biznes są ważne, a liczby głosów i sumy wierzytelności głosujących za układem oznaczają, że zarówno układ Emitenta jak i układ Komputronik Biznes zostanie przyjęty.

Odnośnie kwestii zaspokojenia wierzycieli z grup lub grupy, które wypowiedziały się przeciwko przyjęciu układu, najniższy poziom zaspokojenia wynikający z Propozycji Układowych Emitenta wynosi 16%, a w przypadku Komputronik Biznes najniższy poziom zaspokojenia wynikający z Propozycji Układowych Komputronik Biznes wynosi 10%. Natomiast ze sporządzonych przez Zarządcę, zgodnie z przepisami art. 140 p.r., testów prywatnego wierzyciela osobno dla Emitenta i osobno dla Komputronik Biznes wynika, że w odniesieniu do Emitenta przewidywany stopnień zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ewentualnym postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika wyniósłby 11,8%, a w odniesieniu do Komputronik Biznes 7,52%. Zatem w ramach proponowanych przez Emitenta i Komputronik Biznes układów stopień zaspokojenia wierzycieli jest korzystniejszy.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.