Raport bieżący 14/2015

2015/05/05

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 05 maja 2015 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza (opatrzonego datą 27 kwietnia 2015 roku) aneksu do umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu na faktoring standardowy niepełny do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Limit na faktoring został przyznany na okres do 19 września 2015. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku lub EURIBOR 1M w zależności od waluty wykorzystania limitu.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisana powyżej umowa została uznana za umowę spełniającą kryteria umów znaczących, gdyż jej wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Millennium S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Opisana w raporcie bieżącym nr 45/2014 umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) stanowi umowę o największej wartości. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A., których łączna maksymalna wartość wynosi 68.900.000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)