Raport bieżący 14/2016

2016/09/28


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 27 września 2016 r. uchwałę nr 637/16, na podstawie której postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 109.625 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLKMPTR00012. Uchwała została powzięta pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLKMPTR00012, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ww. decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).