Raport bieżący 14/2020

2020/05/13

Informacje nt. odstąpienia od części umów najmu powierzchni handlowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym zostały przedstawione przewidziane do wdrożenia środki restrukturyzacyjne w ramach wszczętego postępowania sanacyjnego, w tym w postaci odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną Emitenta, Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. powziął informację o skutecznym odstąpieniu od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była Spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym obejmuje ok. 34% sklepów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że aktualnie cała sieć handlowa Grupy Komputronik liczy ponadto łącznie 212 sklepów funkcjonujących na podstawie umów agencyjnych i partnerskich.

Odstąpienia od ww. umów zostało dokonane przez Zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu sanacyjnym Emitenta.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach środków restrukturyzacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.