Raport bieżący 14/2022

2022/04/28

Postanowienie o przyjęciu układu Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Spółka Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent] otrzymała od ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny zarządcy Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. {Komputronik Biznes], spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie [Zarządca] informację o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowień z dnia 26 kwietnia 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układów Emitenta oraz Komputronik Biznes, zgodnie z dyspozycją przepisów art. 120 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [p.r.].

W raporcie bieżącym 12/2022 przekazanym 20 kwietnia 2022 roku, Emitent przekazał informacje dotyczące ostatecznych wyników głosowania nad układem Emitenta oraz Komputronik Biznes.

Postanowienia z dnia 26 kwietnia 2022 roku w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układów Emitenta oraz Komputronik Biznes stanowią potwierdzenie w zakresie prawidłowości głosowań nad układami oraz ich wyników. Powyższe stanowi etap bezpośrednio poprzedzający postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes.

Szczegóły dotyczące treści postanowień z dnia 26 kwietnia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia układów Emitenta oraz Komputronik Biznes zostaną opublikowane w raporcie bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu w/w postanowień.

Emitent informuje, że zgodnie z przepisami art. 164 i art. 165 p.r. układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez sąd na rozprawie wyznaczonej nie wcześniej niż w tydzień po zakończeniu głosowania nad układem. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie, które można wnosić w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny i postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.